V pátek 22.3. 2019 je prodejna uzavřena, díky za pochopení.

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Chronoshop s.r.o. se sídlem Prostějovská 227/72, Mostkovice 79802, IČ: 29289769, DIČ: CZ29289769, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 71324 (dále jen „Prodávající“) pro on-line prodej zboží prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese http://www.chronoshop.cz (dále jen „Eshop").

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") Prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím fyzickou osobou nejednající při své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující") prostřednictvím Eshopu. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na kupujícího, který jedná při své podnikatelské činnosti. 
1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.chronoshop.cz (dále jen „Webová stránka") a další související právní vztahy. 
1.3.    Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet"). Kupující může provádět nákup na Eshopu i bez registrace. 
2.2.    Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a Prodávající neodpovídá za případnou újmu, která Kupujícímu vinou chybných či neúplných údajů může vzniknout.
2.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek.
2.6.    Kupující bere na vědomí, že s ohledem na technickou údržbu Eshopu nemusí být Uživatelský účet dostupný nepřetržitě.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Zboží vystavené v Eshopu není nabídkou k prodeji ze strany Prodávajícího, ale možností Kupujícího učinit nabídku vůči Prodávajícímu ke koupi předmětného zboží za podmínek uvedených v Eshopu. Nabídku Kupující činí formou objednávky, kterou je Prodávající oprávněn akceptovat i odmítnout. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.2.    Eshop obsahuje seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, za kterých je Prodávající případně ochoten nabídku Kupujícího ve formě objednávky akceptovat. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „Kupní cena“).
3.3.    Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platbou. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platbou uvedené v Eshopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
•    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku);
•    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží a platbou (dále společně jen jako „Objednávka").
3.5.    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku". Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou při nákupu či registraci v Eshopu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího").
3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronickou adresu kupujícího.
3.8.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
3.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám dle cen a tarifů svého poskytovatele internetu a telefonního operátora.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese: Na Dělostřílnách 4, Praha 6;
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
•    bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 246080784/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „Účet prodávajícího");
•    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
•    bezhotovostně platební kartou (platebním terminálem na provozovně, přes internet pomocí služby platební brány).
4.2.    Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.4.    V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet prodávajícího.
4.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle/předá jej spolu se zbožím.

5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího (Chronoshop s.r.o. Na Dělostřílnách 4, Praha 6, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chronoshop.cz – doporučujeme písemnou formu, která zajišťuje zejména Prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší). Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady na odstoupení od smlouvy, především na poštovné za zaslání odstoupení od smlouvy a zaslání zboží zpět Prodávajícímu.
5.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 vrátí Prodávající Kupní cenu Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5.    Kupující bere na vědomí, že je oprávněn se obeznámit se zbožím a jeho funkčností. Pokud bude kupující se zbožím nakládat před odstoupením od smlouvy dle čl. 5.2 jiným způsobem, než je prohlédnutí zboží a kontrola jeho funkčnosti, odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde tímto jiným používáním. 
5.6.    Kupující je oprávněn využít k odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.    Kupující si při objednávce vybírá způsob, jakým mu bude zboží doručováno. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.2.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3.    Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
7.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
•    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
•    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
•    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (Chronoshop s.r.o. Na Dělostřílnách 4 Praha 6). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
8.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Eshop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Eshop.
8.3.    Kupující není oprávněn při používání Eshopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na Eshop. Eshop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
8.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Eshopu, nebo v důsledku užití Eshopu v rozporu s jeho určením.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje").
9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené na Eshopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.
9.5.    Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
9.8.    V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
•    požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
9.11.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Eshopu možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.    DORUČOVÁNÍ
10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2.    Zpráva je doručena:
•    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
•    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.2.1.  Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
11.3.    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.5.    Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Chronoshop s.r.o. Na Dělostřílnách 4 16200, Praha 6, adresa elektronické pošty info@chronoshop.cz, telefon +420 222764184.

PřílohaVzorový Formulář pro odstoupeni od smlouvy [PDF, 70.16 kB]

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16.6. 2018 a ruší předchozí znění VOP.

Kdo za tím stojí?

Hodinky Chronoshop - pánské hodinky, které jinde nekoupíte

Jsme specializovaní prodejci hodinek, provozujeme kamenný obchod v Praze, internetový obchod jsme otevřeli již v roce 2007. Všichni v Chronoshopu jsme hodinkoví nadšenci, hodinařina je pro nás vášní, které se věnujeme i mimo pracovní dobu. Našim zájmem je poskytovat na českém trhu zajímavé hodinky nezávislých výrobců, a to v přátelském prostředí, kdy zákazníkova spokojenost je na prvním místě. Můžete se na nás spolehnout jako na autorizované prodejce, vašim hodinkám jsme schopni poskytnout správnou záruční i pozáruční péči.

Naším cílem je nabízet kvalitní produkci hodinářských značek, které mají výborný poměr ceny a výkonu, jsou něčím zvláštní, nebo nejsou na našem trhu dostupné. Přáli bychom si, aby pro Vás byl nákup v Chronoshopu – ať už přes internet nebo v našem kamenném obchodě - vždy příjemným zážitkem a aby Vám naše zboží dělalo dlouhou dobu radost.

Hodnocení Chronoshopu od zákazníku na Heureka.cz

Blog

  • Biatec Leviathan

    Ještě před tím, než se příští týden odebereme na Baselworld a necháme se pohltit jeho atmosférou a nepřeberným množstvím nových modelů všech značek, si představíme zajímavou…

  • Jaeger-LeCoultre Geophysic True Second

    V našem bazaru před malou chvílí přibyly hodinky Jaeger-LeCoultre Geophysic True Second. Tento model, který navazuje na svou předlohu z roku 1958, je natolik zajímavý, že si…

  • Seiko Presage Fuyugeshiki nové limitované „koktejlky”

    Seiko představilo novinky ve společenské řadě Presage, jsou to oblíbené „cocktail time” modely. Tyto hodinky se vyznačují rafinovanými číselníky a při zachování mechanického srdce…

Přečíst všechny články na blogu
Řemeny k hodinkám
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací